Biyom Çevre Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Atık Yönetimi

Önleme/ Azaltım/ Tekrar Kullanım:

Ürünlerin/ malzemelerin kullanım ömürlerinin uzatılması, yeniden kullanımının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Böylelikle doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, finansal tasarruf sağlanmış olacaktır.

Geri Kazanım

Geri Dönüşümden farklı olarak, Geri Kazanım atıklardan enerji eldesini de kapsamaktadır.

Geri Dönüşüm

Atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürülmesidir. Geri dönüşümde, ürün ve bileşenlerin özellik ve fonksiyonları kaybolmaktadır.

Enerji Geri Kazanımı

Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık malzemelerin; yakma, gazlaştırma, piroliz, havasız arıtma çeşitli prosesler yoluyla , elektriğe veya yakıta dönüştürülmesidir.

Sık Sorulan Sorular

İstanbul ve yakınındaki pek çok hastaneden tehlikeli atık alımı yapmaktayız. Hastanelerden kaynaklı farklı atık türleri için atıkların nasıl ambalajlanacağını gösteren rehber broşürü için tıklayınız.

a) Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Kullanılan yağ türünün sınıflandırılabilmesi için atık yağ kategori analizleri atık üreticisi tarafından Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır. Belirlenen kategoriye göre atık yağ, bertaraf ve/ veya geri kazanım tesislerine gönderilir. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx linkinden ulaşılabilir.
c) Atık yağların taşınması “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Atık yağlar, lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilir. Taşıma işlemi sırasında araçlarda ulusal atık taşıma formu (UATF) bulundurulması zorunludur.

a) Atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Atık pillerin kaynakta ayrı toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalışmalarını yürütmektedir.  http://www.tap.org.tr/atik_pil_toplama_noktalari_nerede-123.html  adresinden size en yakın pil toplama noktasını bulabilirsiniz. Ayrıca PTT Şubeleri, okullar, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, muhtarlıklar, camiler, marketlerde (BİM, TESCO, KİPA, CARREFOUR, MİGROS, METRO GROSMARKET, TEKNOSA, KOÇTAŞ, PRAKTİKER gibi) atık pil toplama noktaları bulunmaktadır.

a) Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Atık olan elektrik ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx linkinden
ulaşılabilir.

 • Temizlik malzemeleri
 •  Asitler ve bazlar
 •  Deterjanlar (Bulaşıklar ve çamaşırlar için)
 •  Boyalar
 •  Kişisel bakım ürünleri, kozmetik ürünleri (Ojeler / Oje çıkarıcılar, Saç boyaları)
 •  Saç jölesi, Saç spreyi, Saç boyalar
 •  Pestisitler (tarım ilaçları, böcek ilaçları)
 •  Flüoresan lambalar
 •  Oda spreyleri
 •  Kullanılmayan & tarihi geçmiş ilaçlar

 

 • Daha az kimyasal içerikli ürünler ya da alternatif ürünler kullanılabilir.
 • İhtiyaç kadar satın alınmalıdır.
 • Tehlikeli ürünlerin etiket bilgileri okunmalı ve en az kimyasal içerenler tercih edilmelidir. 
 • Ürünün üzerinde tehlikelilik işaretleri ve bilgisi yoksa tehlikesiz olduğu düşünülmektedir.
 • Tamamı tüketilmiyorsa ihtiyacı olan birine verilmelidir.
 • Ürünler kendi orijinal ambalajlarında etiket bilgileri görünür şekilde saklanmalıdır. Üzerindeki etiket bilgileri yoksa ve ürün hakkında bilginiz varsa elinizle ürünün adı, tehlikelilik özellikleri vs. bilgiler yazılarak yetkililere teslim edilmelidir.
 • Tehlikeli atıklar birbirine karıştırılmamalıdır. Tehlikeli atığın ambalajından sızmadığından emin olunmalıdır.
 • Sızıntı vs. görülmesi halinde atığın orijinal ambalajıyla beraber ikinci sızdırmaz bir ambalaja alınması gerekir.
 • Tehlikeli atıklar yetkililere teslim edilinceye kadar çocuklardan, evcil hayvanlardan ve yiyeceklerden uzak bir ortamda saklanmalıdır.
 • Kullanım şartlarına ve etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Gereli durumlarda koruyucu eldiven, maske, koruyucu gözlük ve elbise kullanılmalıdır.
 • Tehlikeli atığın ambalajından sızmadığından emin olunmalıdır. Sızıntı vs. görülmesi halinde atığın orijinal ambalajıyla beraber ikinci sızdırmaz bir ambalaja alınması gerekir.
 • Tehlikeli atıklar yetkililere teslim edilinceye kadar insanlardan, evcil hayvanlardan ve yiyeceklerden uzak bir ortamda saklanmalıdır.
 •  Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında risklerini ortadan kaldırmaya yönelik, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ve diğer bilgileri içeren dokümanları Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) dikkatlice okunmalı ve gerekli talimatlar yerine getirilmelidir.

Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine, nakliyesinden bertaraf tesisine ulaşmasına kadar bütün süreçlerden sorumludur. Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 9 ‘da belirtildiği üzere Atık üreticisi;

 •  Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
 •  Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
 • Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,
 • Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
 • Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
 • Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle, Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,
 • Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
 • Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
 • UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,
 • Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
 • Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
 • Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
 • Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,
 •  Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
 •  Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla, yükümlüdür.

Tehlikeli atıkların geçici depolanması Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 13’e uygun olarak gerçekleştirilir.

 •  Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici depolanır.
 •  Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.
 •  Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.
 • Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır.
 • Geçici depolama alanları için il müdürlüğünden geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.
 • Belediye atığı, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır.
 • Geçici depolama alanlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kontamine Atıklar: Sevk edilecek atığın miktarına bağlı olarak, palet üzerinde olmak koşuluyla naylon torbalarda, 200 lt’lik standart varillerde üzerleri kapatılmak suretiyle gönderilebilir.

Boya / Fosfat Çamuru: Maksimum 25 kg. olacak şekilde naylon torba veya çuvallara(sızdırmaz) doldurularak palet üzerine yerleştirilmek kaydıyla varil, bigbag torba (sızdırmaz) veya katı atık konteyneri içerisinde sevk edilmelidir. Konteyner; hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 ton kapasiteli olmalı ve forklift ile taşıma ve boşaltma işlemlerinin yapılmasına elverişli olmalıdır.
Yanabilir Sıvı, Sulu Sıvı, Özel Sıvı: Bu tip sıvı atıklar maksimum %90 dolulukta olmak üzere 200 litrelik tıkaç kapaklı saç varillerde (kapakları kapalı) paletlenerek veya hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 tonluk konteynerler ile gönderilmelidir. (Örnek: 1 tonluk IBC tanklar) Ayrıca söz konusu konteynerler forklift ile boşaltma ve taşımaya uygun olmalıdır.

Laboratuvar Kimyasalları ve Fıçı ile Yakılacak Atıklar: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekilde kapaklı ve kesin sızdırmaz plastik veya atığın özelliğine göre kraft fıçılarda, palet üzerinde streç bantlarla sabitlenerek gönderilmelidir. Fıçıların ağızları kapalı ve maksimum atık doldurma kapasitesi, toplam hacminin %90’ı olmalıdır. Aynı fıçı içerisine birbirleriyle reaksiyona girecek atıklar konulmamalıdır.

Flüoresan Lamba: Atıklar mümkünse kendi orijinal kutusunda değilse başka bir karton kutu için de kırılmadan teslim edilmelidir.
Pil: Sağlam ve sızdırmaz plastik fıçılarda gönderilmelidir. Fıçılar palet üzerine sabitlenmelidir.
Paletleme: Varil, fıçı veya bigbag’lerdeki atıklar, paletlerin üzerine konmalı yatay ve dikey bantlar ile bağlanarak güvenli biçimde taşınması sağlanmalıdır. Variller araca palet üzerinde tek sıra olacak şekilde yüklenmeli, iki sıra yüklenmesi halinde iki varil arasına palet yerleştirilmelidir.

Etiketleme: Her atık ambalajı, içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Ek-4’de belirtilen tehlikeli atık işaretleri ile etiketlenmelidir. Atık etiketi üzerindeki atık tanımı ile Ulusal Atık Taşıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı olmalıdır. Belli bir standart etiket oluşturulmamıştır. Atık üreticileri kendi etiketlerini oluşturabilmektedir.

Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği’nin 9.Maddesi doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmek zorundadır. Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, şoförün ADR belgesi, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere Ulusal Atık Taşıma Formu (Firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden atık üreticisi firma tarafından alınacak) ve sevk irsaliyesi doldurulmalıdır. Ayrıca D Nüshası ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Tek seferde 50 kg altında taşınacak olan atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır. 50 kg altında olan atıkların Çevre Lisansı almış tesislere kargo yoluyla iletilmesi ancak tehlikeli maddelerin kargo yoluyla taşınması konusunda yetkili firmalarca gerçekleştirilir.

Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve Bakanlıktan lisanslanmış araçlardır. Yönetmeliğe göre tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS); Türkiye geneli tehlikeli atık üreten firmaların kayıt altına alınması, üretilen atıklara ilişkin verinin toplanması ve değerlendirilmesi ve sağlıklı bir atık envanterinin oluşturulması için kurulan bir sistemdir.

Beyan içinhttps://ecbs.cevre.gov.tr/adresine giriş yapılarak TABS uygulaması seçilir ve kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılır. Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar https://ecbs.cevre.gov.tr/adresinden firma açılışı yapabilirler. Firmaya bağlı tesislerin tanımlanması kullanıcı adı ve parolaların belirlenmesi çevrimiçi sistemde yapılır. Buna ilişkin kullanım kılavuzları aynı web adresinde yayınlanmaktadır. Sistemin kullanımının nasıl olacağına ilişkin olarak hazırlanmış detaylı “Kullanım Kılavuzu” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı http://www.cygm.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Destek için: Sisteme giriş ve üyelik konusunda sorun yaşayanlar cevre.bilgi@csb.gov.tr adresine ‘Kullanıcı Adı’, ‘Vergi No’ ile sorunlarını özetleyen bir mail atarak yardım alabilirler. Yardım Masası (312) 586 35 81 numaralı telefondan destek vermektedir

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atık yönetim planı; çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren bir plandır. Tesislerin, atık yönetim planında miktar ve türe ilişkin bilgileri vermesi ve atık geri kazanımı, atık yönetimi ile ilgili mevzuat hükümlerine uyması gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin EK-IV’ ünde (A) ve (M) işareti ile gösterilmemiş atıklar tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır. Endüstrilerden kaynaklanan tehlikesiz atıklar için çeşitli bertaraf yöntemleri vardır. Fakat “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” Madde 5’te “Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Ancak, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda tehlikesiz atıkların, RDF tesislerine, geri kazanım tesislerine veya yakma tesislerine gönderilmesi önceliklidir. Ancak, herhangi bir geri kazanım yöntemine uygun olmayan atıklar 2.Sınıf Düzenli Depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Tehlikesiz endüstriyel atıklar 2.Sınıf düzenli depolama ile bertaraf edilecekse, aynı yönetmeliğin EK-IV’ ünde 20 kod başlığı altındaki atık türleri hariç olmakla birlikte “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-2’ sinde belirtilen sınır değerleri sağlaması zorunludur. Bu atıkların bertarafı için İlgili Belediyenin, Atık Yönetimi Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Atık analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki vermiş olduğu laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Atıktan alınacak numunenin, bakanlıktan numune alma sertifikası almış laboratuvar personeli tarafından alınması gerekmektedir. Aksi halde analiz bakanlık ile olan yazışmalarda kullanılamamaktadır.

Daha fazla bilgi için bizi arayın. tel:+90 (212)854 20 40

sıfır atık belgesi?

Sıfır Atık Belgenizi aldınız mı? Son Tarih: 2020

Translate »