Biyom Çevre Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Çevre Yönetimi

Endüstriyel Atık Yönetimi

Biyom Çevre Mühendislik olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızda yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

Çevresel Risk Analizi

Çevresel anlamda risk; tesisinizden kaynaklanabilecek çevresel boyutlar ile bunların çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve bir değerlendirme yöntemidir. Çevresel Risk bize tesisimizde olabilecek olumsuzlukların önem derecesi ve önlem alma sırası hakkında en doğru yolu göstermesi açısından çok önemlidir.

Çevresel Planlama

Çevre planlamasında çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra bunların etkilerini yok etmeye yönelik önlemler almaktan çok çevre sorunlarının oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Toprak Kirliliği Tespiti

Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen) ile yönetmelikte öncelik verilen aşağıdaki sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler.

ÇEVRE YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Çevre yönetimi hizmetimizle öncelikle; yasal zorunlulukların ötesinde işletmelerde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Ancak bu şekilde etkin ve verimli bir çevre yönetimi gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Çevre Yönetimi Hizmeti

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listesi’nde yer alan tesislere çevre yönetimi hizmetini sunuyoruz; bu yönetim hizmetini yönetmelikle belirlenen sınırların altında olmamak üzere, arttırabiliyor ya da Çevre Mühendisi istihdamı modeline çevirerek hizmetimizi daha da geliştirebiliyoruz.

Çevre yönetimi hizmeti kapsamında olmayan tesislerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) görüşü, çevre izni kapsam dışı/muafiyet yazılarının alınması, entegre çevre bilgi sistemi kayıtlarının yapılması gibi hizmetleri de sunabilmekteyiz.

Atık Yönetimi Hizmeti

İşletme içinde atık yönetim sisteminin kurulması, atık toplama ünitelerinin ve atık alanlarının işletilmesi konularında hizmet verebilir, yine çalıma kapsamımızı genişleterek bu konuda eğitim almış Atık yönetimi personellerimizle, operatörlerimizle yönetim sürecine katkı sağlayabiliriz.

Kimyasal Yönetimi

Çevre yönetimi hizmetimiz kapsamında çalıştığımız konuların yanı sıra, işletmeye giren tüm kimyasal maddelerin mevzuata uygunluğu, kimyasal ile birlikte tedarikçiden temin edilen malzeme güvenlik bilgi formlarının, kimyasal madde etiketlerinin uygunluğu, tesis içi kimyasal kullanımların (porsiyonlama) durumlarının incelenmesi ve bu kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili bildirimlerinin yapılması konusunda hizmet verebiliriz.

Diğer Bildirim/Beyan Hizmetleri

Çevre yönetimi hizmeti kapsamında zaten sunduğumuz Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Toprak Kirliliği Ön Bilgi Formu Doldurma, Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi gibi bildirimler hizmetlerini de ayrıca sunabilmekteyiz.

Çevre Yönetim Sertifikalarının Alınması

– ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni işletme için bir doküman arşivi olmaktan çıkarıp, işletmenin kendi çalışma şeklini sürekli kontrol edip, geliştiren, iyileştiren ve tüm çalışanlara, paydaşlara yayan bir sistem haline getirebiliriz.

– Yeşil Yıldız, Zero Discharges of Chemicals (ZDHC), SEDEX, BRC denetimlerinin çevre bölümü gibi özellikle sektörlere özel denetim ve sertifikasyonlarda destek verebiliyoruz.

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması

İşletmenin sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, hesaplanması, bu emisyonların kontrol altına alınması, azaltılması konusunda hizmet verebiliriz. Bu çalışma aynı zamanda ISO 14064-1:2007 sürecine adaptasyonu kolaylaştıracaktır.

Neden Çevre Yönetimi Hizmeti Almalıyım?

Madde 1; Bu kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan ve/veya faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek firmalar; Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tâbidir.
Çevre Danışmanlık hizmeti; Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren; tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen; işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuru işlemlerini takip eden ve başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan; bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler
• Çevre yönetim birimi kurmak,
• Çevre Mühendisi istihdam etmek
• Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler.

Bu belgelerin alınması için fabrikalar gerekli mevzuatı ve Çevre İl Müdürlüklerinin işleyişini bilmedikleri için fazlasıyla iş gücü ve zaman kaybetmektedirler Danışmanlık hizmeti veren firmalar mevzuat ve işleyişe hakim oldukları için bu başvuru işlemlerini daha hızlı ve kolay hallederek fabrikaların mağduriyetini ortadan kaldırmaktadırlar.

Fabrika kapasiteleri ne olursa olsun firmaların su, hava, gürültü, endüstriyel kirlilik gibi daha birçok kirlenmeye sebep oldukları takdirde karşılaşabilecekleri maddi cezalar 132 bin 275 TL yi kadar bulabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2010 yılında yaptığı çevre denetimleri sonucunda Türkiye genelinde 69 milyon 140 bin TL idari para cezası keserken, 247 faaliyet için de durdurma cezası vermiştir.

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin. İletişim

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Translate »